โครงการทั้งหมด

  ปีการศึกษา 2561 กลุ่มลูกเหรียงยังมีเด็ก 23 คน ที่ยังไม่รู้จะได้เรียนต่อหรือไม่ พวกเขายังรอการสนับสนุนทุกการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้เข้าเรียนเหมือนเพื่อนๆ

  รายการที่รอซื้อ

  Success
  การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

  รายการที่รอซื้อ

  Success
  รายละเอียดของโครงการ: โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้เด็กๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น กำพร้าพ่อแม่ ฐานะทางบ้านยากจน ด้วยการจัดซื้อรองเท้าให้เด็กๆ สวมไปเรียนหนังสือและเล่นกีฬา เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และสร้างกำลังใจให้กับน้องๆ โดยโครงการ “ไอดี พี่ปันน้อง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19” (ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110) เป็นตัวแทนในการมอบรองเท้าให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถม

  รายการที่รอซื้อ

  Success
  ปัจจุบันโรงอาหารของโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย ยังไม่มีโรงอาหารใช้ เพราะขาดงบประมาณในการจัดสร้างเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนการก่อสร้างอาคาร จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนและทั้งยังไม่ถูกสุขาภิบาลสำหรับการดำเนินการประกอบอาหารกลางวันเพื่อรองรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย

  รายการที่รอซื้อ

  Success
  ขอคืนผืนป่ากลับมาฟื้นฟูด้วยการสร้างอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพด พร้อมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้มีกติการ่วมกันดูแลป่าไม่ให้ถูกทำลายอีก ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงจินตนาการ แต่มันเกิดขึ้นแล้วและกำลังแก้ไขปัญหาจริงๆอยู่ในพื้นที่ เกิดจากความพยายามจากคนท้องถิ่นเอง ในปี 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและมีอาชีพทางเลือก 29 ราย จังหวัดน่านได้คืนผืนป่าและร่วมกันฟื้นฟูกว่า 579 ไร่ แนวคิดของโครงการได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแก้ปัญหาได้จริง ปี 2559 นี้ มีเกษตรกรยื่นความจำนงค์คืนผืนป่าและเลิกปลูกข้าวโพด อีกกว่า 1500 ไร่ ตัวเลขดังกล่าวอาจจะไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนป่าที่หายไป แต่ความพยายามนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ภาพการอยู่ร่วมกันของชุมชน ป่าและคนเมือง สามารถเกิดขึ้นได้จริงและกำลังเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นเราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนในการคืนผืนป่าจำนวน 38 ไร่ พร้อมสร้างศูนย์เพาะกล้าไม้: เพื่อรวบรวมพันธ์ุพืช จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน พัฒนากระบวนการและกติกาการดูแลผืนป่าให้ชาวบ้าน และขุดนา 1.5 ไร่ แหล่งน้ำ 5 จุด: ขุดร่องน้ํา ปรับหน้าดิน เตรียมระบบจัดการน้ําและตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบปราณีต

  รายการที่รอซื้อ

  Success
  สัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์ทะเลหายากหลายชนิดจำเป็นต้องได้รับการรักษาและกู้ชีวิตอย่างทันท่วงที โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อจัดตั้งหน่วยรักษาและพยาบาลสัตว์น้ำ จัดเตรียมอุปกรณ์และยาที่จำเป็นเพื่อออกทำงานนอกสถานที่และให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  รายการที่รอซื้อ

  Success
  "ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4" จะเปลี่ยนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 30 ชีวิตให้มั่นใจขึ้น กล้าขึ้น พยายามมากขึ้น ผ่านการพิชิตยอดเขาที่ถือเป็นเรื่องยากแม้สำหรับคนปกติ นอกจากจะทำให้เด็กพิการกล้าพัฒนาตัวเองเพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้ด้วยตนเอง สามารถลดการพึ่งพางบประมาณการดูแลจากคนในประเทศ ยังช่วยเปลี่ยนมุมมองของอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือว่าแรงกายบวกความตั้งใจที่จะช่วยของพวกเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตน้อยๆของน้องๆได้ จะทำให้คนในสังคมสนใจหันมาทำงาน "ให้" สังคมมากขึ้นอีกด้วย ร่วมสร้างสังคมที่มีแต่การให้ได้กับเรา "ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4"

  รายการที่รอซื้อ