โครงการโรงพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่

taejai
ผู้ปันเลือกสนับสนุน
โครงการนี้ (ชิ้น)
21/26
ยอดสนับสนุนโครงการนี้
ทั้งหมด 12,315 ได้ (บาท)
7,816

รายละเอียดของโครงการ: สัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์ทะเลหายากหลายชนิดจำเป็นต้องได้รับการรักษาและกู้ชีวิตอย่างทันท่วงที โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อจัดตั้งหน่วยรักษาและพยาบาลสัตว์น้ำ จัดเตรียมอุปกรณ์และยาที่จำเป็นเพื่อออกทำงานนอกสถานที่และให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทีมสัตว์แพทย์จากศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [Veterinary Medical Aquatic animal Research Center (VMARC)] เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ออกลงพื้นที่ในการให้การรักษากู้ชีวิตสัตว์น้ำต่างๆ รวมไปถึงสัตว์ทะเลหายากที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ อย่างเช่น ปลาโรนิน เต่า โลมา วาฬ พะยูน กระเบน เป็นต้น การรักษาพยาบาลสัตว์น้ำนั้นเป็นการรักษานอกสถานที่เกือบทั้งหมด การที่ทีมสัตวแพทย์สามารถติดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานภาคสนามเคลื่อนที่ จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมสัตวแพทย์สัตว์น้ำ และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของสัตว์น้ำเหล่านี้ เพื่อให้สืบอยู่ในท้องทะเลไทยต่อไป