ระดมทุนการศึกษาโดยมูลนิธิยุวพัฒน์

taejai (โครงการนี้สำเร็จแล้ว)
ผู้ปันเลือกสนับสนุน
โครงการนี้ (ชิ้น)
46/62
ยอดสนับสนุนโครงการนี้
ทั้งหมด 73,250 ได้ (บาท)
67,660

** โครงการที่สำเร็จหรือปิดรับบริจาคไปแล้ว ผู้ซื้อยังคงสามารถเลือกซื้อของที่เป็น "รายการที่รอซื้อ" ในโครงการนั้นๆ ได้ค่ะ โดยปันใจจะยังคงส่งต่อมูลค่าของของไปที่โครงการนั้น โดยให้เจ้าของโครงการนั้นเป็นผู้เลือกดำเนินการต่อค่ะ

รายละเอียดของโครงการ: ด้วยความเชื่อที่ว่า การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ) และปวช 1 ถึง ปวช 3 (สายอาชีพ) นอกจากนี้ยังปลูกจิตสำนึกของคุณธรรมความดีให้แก่เด็กๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ “พัฒนาเยาวชน” ให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่ดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://taejai.com/projects/yuvabadhana