ที่ที่คนมีน้ำใจ ส่งต่อน้ำใจ ส่งต่อข้าวของ

เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชน

ซื้อของ

ร้านปันกันจำหน่ายสินค้าจากนักปันใจดี ทำงานด้วยมาตรฐานที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสใน มูลนิธิยุวพัฒน์ www.pankansociety.com

จำนวนของที่ปันแล้ว (ชิ้น)
34/34
มูลค่าที่ปันแล้ว
(จากทั้งหมด 26,710 บาท)
26,710
ยังไม่มีของปัน