ที่ที่คนมีน้ำใจ ส่งต่อน้ำใจ ส่งต่อข้าวของ
เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยที่ขาดโอกาส

ผู้ปัน : ถ่ายรูปของโพสลงปันใจ
และเลือกโครงการที่อยากสนับสนุน

ขั้นตอนต่อไป

ผู้ซื้อ : เลือกของที่ต้องการ
และจ่ายผ่านปันใจ

ขั้นตอนต่อไป

ผู้ปันและผู้ซื้อ : ส่งและรับของกัน

ขั้นตอนต่อไป

สิ่งของถูกใช้อย่างคุ้มค่าและรายได้นำไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม

ปันใจให้โครงการ เพื่อสังคม

  • การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

    รายการที่รอซื้อ

  • สัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์ทะเลหายากหลายชนิดจำเป็นต้องได้รับการรักษาและกู้ชีวิตอย่างทันท่วงที โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อจัดตั้งหน่วยรักษาและพยาบาลสัตว์น้ำ จัดเตรียมอุปกรณ์และยาที่จำเป็นเพื่อออกทำงานนอกสถานที่และให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

    รายการที่รอซื้อ

  • ขอคืนผืนป่ากลับมาฟื้นฟูด้วยการสร้างอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพด พร้อมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้มีกติการ่วมกันดูแลป่าไม่ให้ถูกทำลายอีก ซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงจินตนาการ แต่มันเกิดขึ้นแล้วและกำลังแก้ไขปัญหาจริงๆอยู่ในพื้นที่ เกิดจากความพยายามจากคนท้องถิ่นเอง ในปี 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและมีอาชีพทางเลือก 29 ราย จังหวัดน่านได้คืนผืนป่าและร่วมกันฟื้นฟูกว่า 579 ไร่ แนวคิดของโครงการได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแก้ปัญหาได้จริง ปี 2559 นี้ มีเกษตรกรยื่นความจำนงค์คืนผืนป่าและเลิกปลูกข้าวโพด อีกกว่า 1500 ไร่ ตัวเลขดังกล่าวอาจจะไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนป่าที่หายไป แต่ความพยายามนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ภาพการอยู่ร่วมกันของชุมชน ป่าและคนเมือง สามารถเกิดขึ้นได้จริงและกำลังเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นเราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างความยั่งยืนในการคืนผืนป่าจำนวน 38 ไร่ พร้อมสร้างศูนย์เพาะกล้าไม้: เพื่อรวบรวมพันธ์ุพืช จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน พัฒนากระบวนการและกติกาการดูแลผืนป่าให้ชาวบ้าน และขุดนา 1.5 ไร่ แหล่งน้ำ 5 จุด: ขุดร่องน้ํา ปรับหน้าดิน เตรียมระบบจัดการน้ําและตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบปราณีต

    รายการที่รอซื้อ